User Tools

Site Tools


14933-s-o-joaquim-la-gi

São Joaquim là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 1885,608 km², dân số năm 2007 là 23236 người, mật độ 12,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14933-s-o-joaquim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)