User Tools

Site Tools


14940-s-o-jos-da-coroa-grande-la-gi

São José da Coroa Grande là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 75 km², dân số năm 2007 là 17112 người, mật độ 228,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14940-s-o-jos-da-coroa-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)