User Tools

Site Tools


14941-s-o-jos-da-lagoa-tapada-la-gi

São José da Lagoa Tapada là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 304,419 km², dân số năm 2007 là 6840 người, mật độ 22,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14941-s-o-jos-da-lagoa-tapada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)