User Tools

Site Tools


14944-s-o-jos-da-tapera-la-gi

São José da Tapera là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 519,63 km², dân số năm 2007 là 30060 người, mật độ 57,85 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14944-s-o-jos-da-tapera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)