User Tools

Site Tools


14949-s-o-jos-de-caiana-la-gi

São José de Caiana là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 176,326 km², dân số năm 2007 là 6039 người, mật độ 34,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14949-s-o-jos-de-caiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)