User Tools

Site Tools


14950-s-o-jos-de-espinharas-la-gi

São José de Espinharas là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 725,654 km², dân số năm 2007 là 4452 người, mật độ 6,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14950-s-o-jos-de-espinharas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)