User Tools

Site Tools


14951-s-o-jos-de-mipibu-la-gi

São José de Mipibu là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 293,877 km², dân số năm 2007 là 39909 người, mật độ 135,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14951-s-o-jos-de-mipibu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)