User Tools

Site Tools


14952-s-o-jos-de-piranhas-la-gi

São José de Piranhas là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 677,292 km², dân số năm 2007 là 18062 người, mật độ 26,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14952-s-o-jos-de-piranhas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)