User Tools

Site Tools


14953-s-o-jos-de-princesa-la-gi

São José de Princesa là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 158,021 km², dân số năm 2007 là 4767 người, mật độ 30,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14953-s-o-jos-de-princesa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)