User Tools

Site Tools


14957-s-o-jos-do-belmonte-la-gi

São José do Belmonte là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 149,168 km², dân số năm 2007 là 32471 người, mật độ 217,68 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14957-s-o-jos-do-belmonte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)