User Tools

Site Tools


14959-s-o-jos-do-brejo-do-cruz-la-gi

São José do Brejo do Cruz là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 253,017 km², dân số năm 2007 là 1550 người, mật độ 6,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14959-s-o-jos-do-brejo-do-cruz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)