User Tools

Site Tools


14960-s-o-jos-do-cal-ado-la-gi

São José do Calçado là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 272,771 km², dân số năm 2007 là 10560 người, mật độ 38,71 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14960-s-o-jos-do-cal-ado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)