User Tools

Site Tools


14961-s-o-jos-do-campestre-la-gi

São José do Campestre là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 341,103 km², dân số năm 2007 là 12097 người, mật độ 35,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14961-s-o-jos-do-campestre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)