User Tools

Site Tools


14965-s-o-jos-do-egito-la-gi

São José do Egito là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 783,38 km², dân số năm 2007 là 30426 người, mật độ 38,84 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14965-s-o-jos-do-egito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)