User Tools

Site Tools


14970-s-o-jos-do-jacu-pe-la-gi

São José do Jacuípe là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 369,229 km², dân số năm 2007 là 5683 người, mật độ 15,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14970-s-o-jos-do-jacu-pe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)