User Tools

Site Tools


14976-s-o-jos-do-piau-la-gi

São José do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 330,719 km², dân số năm 2007 là 6872 người, mật độ 20,78 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14976-s-o-jos-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)