User Tools

Site Tools


14979-s-o-jos-do-sabugi-la-gi

São José do Sabugi là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 206,914 km², dân số năm 2007 là 3831 người, mật độ 18,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14979-s-o-jos-do-sabugi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)