User Tools

Site Tools


14983-s-o-jos-do-xingu-la-gi

São José do Xingu là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 7463,654 km², dân số năm 2007 là 4198 người, mật độ 0,56 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14983-s-o-jos-do-xingu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)