User Tools

Site Tools


14986-s-o-jos-dos-cordeiros-la-gi

São José dos Cordeiros là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 417,744 km², dân số năm 2007 là 3658 người, mật độ 8,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14986-s-o-jos-dos-cordeiros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)