User Tools

Site Tools


14989-s-o-jos-dos-ramos-la-gi

São José dos Ramos là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 98,229 km², dân số năm 2007 là 5006 người, mật độ 51 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14989-s-o-jos-dos-ramos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)