User Tools

Site Tools


14990-s-o-juli-o-la-gi

São Julião là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 298,106 km², dân số năm 2007 là 6047 người, mật độ 20,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14990-s-o-juli-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)