User Tools

Site Tools


14992-s-o-louren-o-da-mata-la-gi

São Lourenço da Mata là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 264,48 km², dân số năm 2007 là 95239 người, mật độ 360,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14992-s-o-louren-o-da-mata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)