User Tools

Site Tools


14993-s-o-louren-o-do-oeste-la-gi

São Lourenço do Oeste là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 369,478 km², dân số năm 2007 là 21799 người, mật độ 54,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14993-s-o-louren-o-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)