User Tools

Site Tools


14997-s-o-lu-s-de-montes-belos-la-gi

São Luís de Montes Belos là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 826,189 km², dân số năm 2007 là 27376 người, mật độ 33,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14997-s-o-lu-s-de-montes-belos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)