User Tools

Site Tools


14998-s-o-lu-s-do-curu-la-gi

São Luís do Curu là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 122,42 km², dân số năm 2007 là 11906 người, mật độ 97,26 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14998-s-o-lu-s-do-curu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)