User Tools

Site Tools


14999-s-o-lu-s-do-norte-la-gi

São Luís do Norte là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 586,06 km², dân số năm 2007 là 4173 người, mật độ 7,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14999-s-o-lu-s-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)