User Tools

Site Tools


15000-s-o-lu-s-do-quitunde-la-gi

São Luís do Quitunde là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 404,01 km², dân số năm 2007 là 26070 người, mật độ 64,53 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15000-s-o-lu-s-do-quitunde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)