User Tools

Site Tools


15003-s-o-luis-do-piau-la-gi

São Luis do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 219,895 km², dân số năm 2007 là 2550 người, mật độ 11,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15003-s-o-luis-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)