User Tools

Site Tools


15006-s-o-mamede-la-gi

São Mamede là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 530,724 km², dân số năm 2007 là 7646 người, mật độ 14,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15006-s-o-mamede-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)