User Tools

Site Tools


15018-s-o-miguel-de-taipu-la-gi

São Miguel de Taipu là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 92,254 km², dân số năm 2007 là 6664 người, mật độ 72 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15018-s-o-miguel-de-taipu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)