User Tools

Site Tools


15022-s-o-miguel-do-gostoso-la-gi

São Miguel do Gostoso là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 342,445 km², dân số năm 2007 là 8878 người, mật độ 25,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15022-s-o-miguel-do-gostoso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)