User Tools

Site Tools


15023-s-o-miguel-do-guam-la-gi

São Miguel do Guamá là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1110,149 km², dân số năm 2007 là 43110 người, mật độ 38,83 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15023-s-o-miguel-do-guam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)