User Tools

Site Tools


15026-s-o-miguel-do-oeste-la-gi

São Miguel do Oeste là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 234,396 km², dân số năm 2007 là 33806 người, mật độ 144,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15026-s-o-miguel-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)