User Tools

Site Tools


15027-s-o-miguel-do-passa-quatro-la-gi

São Miguel do Passa Quatro là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 537,781 km², dân số năm 2007 là 3970 người, mật độ 7,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15027-s-o-miguel-do-passa-quatro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)