User Tools

Site Tools


15028-s-o-miguel-do-tapuio-la-gi

São Miguel do Tapuio là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 5220,513 km², dân số năm 2007 là 19194 người, mật độ 3,68 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15028-s-o-miguel-do-tapuio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)