User Tools

Site Tools


15032-s-o-patr-cio-la-gi

São Patrício là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 134,518 km², dân số năm 2007 là 2000 người, mật độ 13,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15032-s-o-patr-cio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)