User Tools

Site Tools


15035-s-o-paulo-do-potengi-la-gi

São Paulo do Potengi là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 240,435 km², dân số năm 2007 là 15368 người, mật độ 63,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15035-s-o-paulo-do-potengi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)