User Tools

Site Tools


15036-s-o-pedro-da-aldeia-la-gi

São Pedro da Aldeia là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 340 km², dân số năm 2007 là 78717 người, mật độ 231,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15036-s-o-pedro-da-aldeia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)