User Tools

Site Tools


15037-s-o-pedro-da-cipa-la-gi

São Pedro da Cipa là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 344,36 km², dân số năm 2007 là 3963 người, mật độ 11,51 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15037-s-o-pedro-da-cipa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)