User Tools

Site Tools


15038-s-o-pedro-da-gua-branca-la-gi

São Pedro da Água Branca là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 720,492 km², dân số năm 2007 là 11066 người, mật độ 15,36 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15038-s-o-pedro-da-gua-branca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)