User Tools

Site Tools


15042-s-o-pedro-de-alc-ntara-la-gi

São Pedro de Alcântara là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 139,635 km², dân số năm 2007 là 3868 người, mật độ 27,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15042-s-o-pedro-de-alc-ntara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)