User Tools

Site Tools


15047-s-o-pedro-do-piau-la-gi

São Pedro do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 525,723 km², dân số năm 2007 là 13093 người, mật độ 24,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15047-s-o-pedro-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)