User Tools

Site Tools


15050-s-o-pedro-dos-crentes-la-gi

São Pedro dos Crentes là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 979,803 km², dân số năm 2007 là 3921 người, mật độ 4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15050-s-o-pedro-dos-crentes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)