User Tools

Site Tools


15052-s-o-pedro-la-gi

São Pedro là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 195,238 km², dân số năm 2007 là 6596 người, mật độ 33,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15052-s-o-pedro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)