User Tools

Site Tools


15053-s-o-rafael-la-gi

São Rafael là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 469,096 km², dân số năm 2007 là 8466 người, mật độ 18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15053-s-o-rafael-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)