User Tools

Site Tools


15056-s-o-raimundo-nonato-la-gi

São Raimundo Nonato là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2606,8 km², dân số năm 2007 là 30894 người, mật độ 11,85 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15056-s-o-raimundo-nonato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)