User Tools

Site Tools


15057-s-o-roberto-la-gi

São Roberto là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 227,458 km², dân số năm 2007 là 4986 người, mật độ 21,92 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15057-s-o-roberto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)