User Tools

Site Tools


15060-s-o-roque-do-cana-la-gi

São Roque do Canaã là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 342,395 km², dân số năm 2007 là 10276 người, mật độ 30,01 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
15060-s-o-roque-do-cana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)