User Tools

Site Tools


15061-s-o-sebasti-o-da-amoreira-la-gi

São Sebastião da Amoreira là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 227,982 km², dân số năm 2007 là 8976 người, mật độ 39,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15061-s-o-sebasti-o-da-amoreira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)