User Tools

Site Tools


15063-s-o-sebasti-o-da-boa-vista-la-gi

São Sebastião da Boa Vista là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1632,2 km², dân số năm 2007 là 19688 người, mật độ 12,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
15063-s-o-sebasti-o-da-boa-vista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)